Privacyverklaring en cookieverklaring

Elaisa Energetic Wellness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.elaisawellness.be
Koninginnelaan 60
3630 Maasmechelen
089779714

Florian Dohmen is de Functionaris Gegevensbescherming van Elaisa Energetic Wellness. Hij is te bereiken via florian@elaisawellness.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elaisa Energetic Wellness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Eventueel bankrekeningnummer bij betalingen online
 • IP-adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via florian@elaisawellness.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elaisa Energetic Wellness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Elaisa Energetic Wellness analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Elaisa Energetic Wellness volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Elaisa Energetic Wellness neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elaisa Energetic Wellness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elaisa Energetic Wellness gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten Elaisa Energetic Wellness, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bv. aflevering van een pakje, ophalen of levering van post of pakjes door logistieke partners, levering van pakjes in een postpunt enz.), tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u Elaisa Energetic Wellness uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elaisa Energetic Wellness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou opgeslagen hebben, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar florian@elaisawellness.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) of Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Elaisa Energetic Wellness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (in Nederland) of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (in België).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elaisa Energetic Wellness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via florian@elaisawellness.com.

Elaisa Energetic Wellness heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Bezoekersstatistieken

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

 • De site gebruikt Google Analytics-cookies
 • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
 • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
 • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer je onze website voor het eerst bezoekt of via de cookietoestemming (zie de opties in de Cookieverklaring hieronder).

Cookieverklaring

Meer weten?

Elaisa opent haar deuren in 2019. Nu al meer weten? Schrijf je dan in hieronder in voor onze nieuwsbrief.

We gebruiken je naam en e-mailadres om je op de hoogte te houden over de ontwikkeling van Elaisa Energetic Wellness.